RCB-ESlider (1440x480)-1RCB-ESlider (1440x480)-2RCB-ESlider (1440x480)-3RCB-ESlider (1440x480)-4RCB-ESlider (1440x480)-5RCB-ESlider (1440x480)-6RCB-ESlider (1440x480)-7RCB-ESlider (1440x480)-8RCB-ESlider (1440x480)-9

Mind-Life & Environment Research Center Staff's Contact

Position Name Ext. E-mail
Director Guoguang Shi 5320 gguangs@dila.edu.tw
Member Hsiaolan Hu 5321 hsiaolan.hu@dila.edu.tw
Member Hsingling Huang 5323 starling88@dila.edu.tw

Art and Design by Yuedong